Leaders in Frequency Specific Microcurrent Education

2024 Poland FSM 5-day Core Seminar

Sep 09, 2024 - Sep 13, 2024

$1,495.00

ENGLISH

5 dniowe Szkolenie FSM Core, Polska 2024

Termin: 9-13 Września 2024

Cena: 1.495 USD

 

Witamy serdecznie.

Dziękujemy, że zaglądasz do nas, żeby sprawdzić czy już dostępne są zapisy na tak wyczekiwane, pierwsze szkolenie FSM Core w tętniącym życiem, pięknym zakątku Polski!

Cieszymy się, że możemy zaprezentować nasze szkolenie FSM polskiej społeczności medycznej i terapeutycznej innych specjalności, zapraszamy praktyków ze wszystkich zakątków kraju do przyłączenia do tego wydarzenia, które z pewnością zaowocuje wzbogaceniem wiedzy i spojrzeniem na swoją praktykę z zupełnie nowej perspektywy.

Nie ma znaczenia, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą czy świeżo upieczonym, pełnym entuzjazmu nowicjuszem, to szkolenie zapewni Ci niepowtarzalną możliwość uczenia się od samej Dr Carolyn McMakin, zanurzenie się w świat najnowocześniejszej technologii FSM.

 

Zapnij pasy i przygotuj się na potężną dawkę wiedzy, doskonalenie swoich umiejętności, nawiązanie kontaktów z podobnie myślącymi profesjonalistami we wciągającym i wspierającym środowisku.

Nie możemy się już doczekać, aby wyruszyć w tę podróż razem z Tobą, ponieważ wspólnie dążymy do doskonałości w opiece zdrowotnej. Dołącz do nas w Polsce i razem utorujmy drogę do jaśniejszej, zdrowszej przyszłości!

Zarejestruj się już dziś!

 

 

 

 

Welcome! Thank you for checking out our eagerly anticipated 5-day seminar in the vibrant heart of Poland!

We are thrilled to extend our FSM training seminar to Poland’s esteemed medical community, inviting practitioners from all corners of the country to join us for an enriching and transformative experience. 

Whether you’re a seasoned professional or an eager newcomer, this seminar promises an unparalleled opportunity to learn from Dr. McMakin and delve into the cutting-edge world of Frequency Specific Microcurrent. 

Prepare to expand your knowledge, refine your skills, and connect with like-minded professionals in an engaging and supportive environment. 

We can’t wait to embark on this journey with you, as we collectively strive for excellence in healthcare. Join us in Poland and let’s pave the way for a brighter, healthier future together!

Register Today!

Frequency Specific Microcurrent (FSM) is a type of low-level electrical current therapy that has been observed to have a range of therapeutic benefits. FSM works by applying specific frequencies of microcurrent (under 1000mhz) using two separate channels to stimulate healing and reduce pain and inflammation.

Frequency Specific Microcurrent (FSM) to rodzaj terapii mikroprądem o niskim natężeniu, która przynosi szereg korzyści terapeutycznych. FSM działa poprzez zastosowanie określonych częstotliwości mikroprądów (poniżej 1000 MHz) przy użyciu dwóch oddzielnych kanałów w celu stymulowania gojenia oraz zmniejszenia bólu i stanu zapalnego.

Some of benefits of learning FSM for practitioners include: Niektóre z korzyści płynących z nauki FSM dla praktyków obejmują:

1. Non-invasive treatment option: FSM is a non-invasive treatment option that does not require the use of drugs or surgery, which may be appealing to some patients. Nieinwazyjna opcja leczenia: FSM to nieinwazyjna opcja leczenia, która nie wymaga stosowania leków ani operacji, co może być atrakcyjne dla niektórych pacjentów.

2. Wide range of applications: FSM may be used to treat a wide range of conditions, including musculoskeletal injuries, neurological conditions, and chronic pain syndromes. Szerokie spektrum zastosowań: FSM może być wykorzystane być stosowane w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń, w tym urazów układu mięśniowo-szkieletowego, schorzeń neurologicznych i zespołów przewlekłego bólu.

3. High patient satisfaction: Many patients report high levels of satisfaction with FSM treatment, which may lead to increased patient retention and referrals for practitioners. Wysoki poziom zadowolenia pacjentów: Wielu pacjentów zgłasza wysoki poziom zadowolenia przy zastosowaniu FSM, co może prowadzić do zwiększonej ilości pacjentów i wielu pozytywnych rekomendacji tej metody.

4. Safe and well-tolerated: FSM is generally considered safe and well-tolerated, with few reported side effects. Bezpieczny i dobrze tolerowany: FSM jest ogólnie uważane za metodę bezpieczną i dobrze tolerowaną, z niewielką liczbą zgłaszanych skutków ubocznych.

5. Continuing education opportunities: FSM training programs and continuing education opportunities may be available for practitioners who are interested in learning more about this therapy. Możliwości kształcenia ustawicznego: Programy szkoleniowe FSM i możliwości kształcenia ustawicznego mogą być dostępne dla praktyków, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tej terapii.

This therapy has been found to be effective in reducing inflammation, stopping nerve pain, and melting adhesions and scar tissue. Terapia ta okazała się skuteczna w redukcji stanu zapalnego, zatrzymywaniu bólu nerwów oraz rozpuszczaniu zrostów i tkanki bliznowatej.

Inflammation Chronic inflammation can lead to a variety of health problems. FSM has been found to be effective in reducing inflammation by targeting specific frequencies that disrupt the inflammatory process. This can be especially beneficial for conditions such as arthritis, tendinitis, and bursitis. Stan zapalny Przewlekły stan zapalny może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Stwierdzono, że FSM jest skuteczne w redukcji stanu zapalnego poprzez zastosowanie określonych par częstotliwości, które hamują proces zapalny. Może to być szczególnie korzystne w przypadku stanów takich jak zapalenie stawów, zapalenie ścięgien i zapalenie kaletki maziowej.

Nerve Pain FSM has been found to be effective in stopping nerve pain by targeting specific frequencies that disrupt the pain pathways in the body. This can be especially beneficial for conditions such as sciatica, peripheral neuropathy, and post-surgical pain. Ból nerwów Stwierdzono, że FSM skutecznie redukuje ból nerwów poprzez zastosowanie określonych par częstotliwości, które wpływają na ścieżki bólowe w ciele. Może to być szczególnie korzystne w przypadku schorzeń takich jak rwa kulszowa, neuropatia obwodowa i ból pooperacyjny.

Adhesions & Scar Tissue Adhesions and scar tissue are common complications of injury, surgery, and disease. These conditions can lead to chronic pain, limited mobility, and other problems. FSM has been found to be effective in melting adhesions and scar tissue by targeting specific frequencies that disrupt the formation of these tissues. This can be especially beneficial for conditions such as fibromyalgia, chronic pain, and chronic fatigue syndrome. Zrosty i tkanka bliznowata Zrosty i blizny są częstymi powikłaniami urazów, operacji i chorób. Stany te mogą prowadzić do przewlekłego bólu, ograniczonej mobilności i innych problemów. Stwierdzono, że FSM jest skuteczne w rozpuszczaniu zrostów i tkanki bliznowatej poprzez zastosowanie określonych par częstotliwości. Może to być szczególnie korzystne w przypadku takich schorzeń jak fibromialgia, przewlekły ból i zespół przewlekłego zmęczenia.

FSM is administered by a trained practitioner using a small device that delivers the electrical currents to the targeted tissues. The treatment sessions are usually short, usually around 15-30 minutes, and may be repeated several times per week, depending on the condition being treated.

Practitioners must have a license to use electrical stimulation to treat patients with FSM.

FSM jest stosowane przez przeszkolonego terapeutę za pomocą małego urządzenia, które dostarcza prądy elektryczne do docelowych tkanek. Sesje terapeutyczne mogą być krótkie i trwać około 15-30 minut, mogą być powtarzane kilka razy w tygodniu, w zależności od leczonego schorzenia. Terapeuta musi posiadać licencję na stosowanie stymulacji elektrycznej w leczeniu pacjentów z FSM

Hotel Odpocznia

Piłka-Młyn 1
64-610 Jaracz
tel.: +48 511 685 434
[email protected]

odpocznia.pl

Hotel-Odpocznia-Resort-i-Las-Google-Maps (1)

click to view

ENGLISH

Daily Schedule Rozkład dnia

Central European Summer Time (CEST) Letni Czas Środkowoeuropejski

• Dzień 1 – Poniedziałek — 9:00 – 18:00

• Dzień 2 – Wtorek — 9:00 – 18:00

• Dzień 3 – Środa — 9:00 – 18:00

• Dzień 4 – Czwartek 9:00 – 18:00

• Dzień 5 – Piątek – 9:00 – 18:00

Przerwy (czas na przerwy może ulegać niewielkim zmianom)

Otwarcie drzwi 8:30 Początek zajęć 9:00 Przerwa poranna 10:30 – 11:00 Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00 Przerwa popołudniowa 15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć 18:00 – 19:00

 

Daily Schedule

Central European Summer Time (CEST)

  • Day 1 – Monday — 9:00 AM – 6:00 PM
  • Day 2 – Tuesday — 9:00 AM – 6:00 PM
  • Day 3 – Wednesday — 9:00 AM – 6:00 P
  • Day 4 – Thursday 9:00 AM – 6:00 PM
  • Day 5 – Friday – 9:00 AM – 6:00 PM

Break Times (break times may vary slightly)

Doors Open 8:30 AM
Class Starts 9:00 AM
Morning Break 10:30 AM – 11:00 AM
Lunch Break 1:00 PM – 2:00 PM
Afternoon Break 3:30 PM – 4:00 PM
Class Ends 6:00-7:00 PM

 

ENGLISH

Program 5-dniowego szkolenia podstawowego FSM CORE

 

Wstęp / Informacje wstępne – 2 godziny

• Mechanizmy działania metody FSM

• Naukowe podstawy efektu rezonansu

• Tworzenie stabilnych i trwałych efektów

Podstawy FSM – 2 godziny

• Jak przygotować urządzenie do pracy, efekty stosowania prądu

• Konwencja nazewnictwa częstotliwości w FSM

• Podstawowe strategie terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

• Opublikowane badania i dane wspierające użycie terapii FSM w przypadku mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

• Stosowanie FSM u kobiet w ciąży

• Częstotliwości i dane uzasadniające zastosowanie FSM do zmiękczania lub usuwania tkanki bliznowatej i zrostów

• Strategia i sekwencje doboru częstotliwości w bólu mięśniowo-powięziowym i punktach spustowych

 

Przygotowanie do pracy i programowanie urządzenia – 1 godzina

• Pokaz użycia urządzenia obsługiwanego ręcznie

• Aplikacja częstotliwości i prądu na całą grupę

• Omówienie różnic w zdolności jednostki do wykrywania różnic między efektami jakie wywołują poszczególne częstotliwości

• Demonstracja efektów jakie wywołuje 6 różnych, podawanych dwukanałowo par częstotliwości

 

Częstotliwości i protokoły w bólu mięśniowo-powięziowym – 2 godziny

• Jak stwierdzić, że zastosowana częstotliwość jest prawidłowo dobrana i czy działa

• Protokoły do terapii mięśni i powięzi w bólu mięśniowo-powięziowym

• Ułożenie elektrod i kierunek przepływu prądu

Część praktyczna – 1 godzina

• Terapia bólu mięśniowo-powięziowego szyi i barku przy ułożeniu pacjenta na brzuchu

• Rola mięśnia podłopatkowego w bólu barku i zespole ciasnoty podbarkowej (zespole wklinowania podbarkowego)

• Praca ze zrostami

Diagnostyka i terapia protokołami przeciwbólowymi gdzie generatorem bólu jest dysk – 2 godziny

• Protokoły na ból ostry, podostry i przewlekły

• Zestawy ćwiczeń dla osób z bólami oddyskowymi.

 

Diagnostyka różnicująca bólu ostrego i chronicznego w przypadku gdy generatorem bólu są stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (fasetowe) – 2 godziny

• Protokoły na problemy ostre i przewlekłe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa jako czynników utrwalających ból mięśniowo-powięziowy

Diagnostyka różnicująca wiotkości więzadeł, jak rozpoznać, kiedy i jak leczyć – 2 godziny

• Rozpoznanie i terapia niestabilności więzadła skokowego i zrostów opony twardej na poziomie kręgów C0-C1 Protokół na wiotkość więzadeł jako czynnika utrwalającego ból mięśniowo-powięziowy

Rozpoznanie i terapia trzewnych czynników utrwalających ból mięśniowo-powięziowy i punkty spustowe – 1,5 godziny

 

Terapia stawów kończyn – 1,5 godziny

• Terapia barku i kolana

• Terapia stanów zapalnych w dowolnym stawie

• Terapia bólu mięśniowo-powięziowego w stawie skroniowo-żuchwowym

 

Zapoznanie się ze sprzętem mikroprądowym dostępnym i użytecznym dla praktyków FSM – 1 godzina

• Rozważania praktyczne dotyczące wyboru sprzętu w zależności od profilu praktyki

 

Część praktyczna – pacjent ułożony na wznak – 1 godzina

• Terapia szyi i barku pacjenta ułożonego na wznak

• Przegląd wpływu wiotkości międzykręgowej, dysku międzykręgowego i więzadeł na ból mięśniowo-powięziowy i dysfunkcje kręgosłupa szyjnego

 

Terapia urazów i traum od 1 do 6 tygodnia po urazie, włącznie z bólami pooperacyjnymi i złamaniami – 1,5 godziny

• Gotowe protokoły, środki ostrożności i postępowanie w urazach podostrych

• Protokoły w urazach podostrych w tygodniach od 2-go do 6-go

• Diagnostyka różnicująca półpaśca, którego objawy mogą imitować świeży uraz

• Protokół na półpasiec

 

Protokoły postępowania i terapii urazów ostrych – 2 godziny

• Protokoły urazów ostrych w pierwszym tygodniu po urazie

• Protokoły w urazach sportowych

• Diagnostyka różnicująca półpaśca, którego objawy mogą imitować świeży uraz

• Protokół i opublikowane badania w prewencji opóźnionej bolesności mięśni (zakwasy)

• Protokół w postępowaniu pooperacyjnym, traktowanym jako świeży uraz

• Protokół wspomagający gojenie w złamaniu ostrym

• Protokół w przypadku dawnych złamań, które pozostają bolesne

• Protokół w zapaleniu rozcięgna podeszwowego

 

Praktyczna część – Terapia kręgosłupa lędźwiowego dla pacjenta ułożonego na wznak – 1 godzina

• Postępowanie w terapii lędźwiowego odcinka kręgosłupa pacjenta ułożonego na wznak

• Wzmocnienie wkładu trzewnego w ból mięśniowo-powięziowy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

• Mechanika i rozważania dotyczące udziału stawów międzywyrostkowych (fasetowych) i dysków w dysfunkcji kręgosłupa lędźwiowego

 

• Wprowadzenie do terapii układu nerwowego w systemie FSM – 2 godziny Podstawy budowy centralnego układu nerwowego

• Częstotliwości dla układu nerwowego

• Koncepcje terapii wstrząsu pourazowego/ wstrząsu mózgu (TBI i MTBI)

• Częstotliwości związane z patologiami i dysfunkcją CUN i AUN

• Podstawy funkcji poszczególnych obszarów mózgu

• Protokół leczenia wstrząsu pourazowego

• Protokoły leczenia podostrych i przewlekłych schorzeń neurodegeneracyjnych

• Dane dokumentujące efekty zastosowania FSM u pacjentów po udarze mózgu z afazją

• Protokół leczenia migreny

Wprowadzenie do diagnostyki i mechanizmów uszkodzeń układu przedsionkowego – 1,5 godziny

• Możliwe działania niepożądane u pacjentów ze wstrząsem mózgu, którzy mają również urazy układu przedsionkowego

• Diagnostyka i patofizjologia urazów układu przedsionkowego

• Postępowanie w urazach układu przedsionkowego

 

Protokoły dla układu nerwowego – diagnostyka i patofizjologia – 2 godziny

• Terapia „mgły mózgowej” w warunkach klinicznych

• Protokół w zaburzeniach snu

• Diagnostyka i terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD)

• Jak sprawdzać i śledzić poprawę objawów PTSD

 

Diagnostyka różnicowa i patofizjologia fibromialgii i jej różne przyczyny – 1,5 godziny

• Protokół leczenia fibromialgii związanej z urazem kręgosłupa

• Protokół i technika leczenia zrostów opony twardej

 

Protokoły leczenia bólu neuropatycznego, w tym radikulopatie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego – 2 godziny

• Przegląd opublikowanej pracy na temat bólu neuropatycznego

• Urazy trakcyjne splotu ramiennego

• Praca ze zrostami tkanek nerwowych

• Protokół odwracania atrofii neuropatycznej

• Protokół leczenia neuralgii popółpaścowej

• Protokół leczenia neuropatii uciskowych, cieśni nadgarstka, zespołu ucisku górnego otworu klatki piersiowej i nerwiaka Mortona

• Protokół leczenia neuropatii cukrzycowej

• Opcjonalny przegląd mechanizmu i leczenia RSD/CRPS

 

Praktyczne konfigurowanie protokołów terapeutycznych – 1,5 godziny

• Praktyczne zastosowanie protokołów w rozmaitych terapiach nerwobóli

• Ćwiczenie na sucho – bez terapii

• Opcjonalnie, krótkie ćwiczenie terapii kończyn

Zastosowanie i protokoły FSM w terapii problemów trzewnych – 2 godziny

• Układ odpornościowy

• Układ trawienny (choroba Crohn’a, Zespół Jelita Drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelit, zaparcia)

• Wątroba – terapia, protokoły i dane potwierdzające obniżenie wartości enzymów wątrobowych

• Pęcherzyk żółciowy

• Dna moczanowa

• Trzustka

• Insulinooporność

• Terapia skóry

• Wsparcie leczenia ran, terapia opryszczki wargowej i genitalnej

• Terapia tkanki bliznowatej skóry i trądziku

• Protokoły przeciwstarzeniowe skóry

• Terapia egzemy i łuszczycy

 

Część praktyczna – 1 godzina

• Studenci pracują w małych grupach wybierając kogo i co będą terapeutyzować w obrębie swojej grupy na podstawie wybranych symptomów danej osoby.

 

Diagnostyka i protokoły terapeutyczne dla tkanek i systemów trzewnych – 3 godziny

• Terapia układu hormonalnego (nadnercza, tarczyca, wole)

• Protokoły na zdrowie piersi

• Terapia układu limfatycznego, obrzęk limfatyczny

• Protokoły dla układu rozrodczego (bliznowacenie pochwy, wulwodynia, torbiele jajników, mięśniaki macicy)

• Protokoły dla układu oddechowego (astma, zapalenie oskrzeli, POChP, zatoki, przeziębienie)

• Terapia układu sercowo-naczyniowego – środki ostrożności i protokoły Protokoły FSM dla stanów emocjonalnych i stanów emocjonalnych związanych z dolegliwościami bólowymi

 

Podsumowanie

• daty szkoleń zaawansowanych,

• proces certyfikacji

Tematyka, cele i założenia kursu: Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat mikroprądów oraz wykorzystanie określonych częstotliwości i protokołów przeznaczonych do leczenia określonych tkanek i schorzeń w oparciu o zasady rezonansu biologicznego. Pierwsza część kursu koncentruje się na częstotliwościach i protokołach stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu mięśniowo-powięziowego, nowych urazów i urazów starszych niż sześć tygodni, bólu dyskogennego, zespołu pourazowego i bólu neuropatycznego. Trzeci dzień kursu koncentruje się na częstotliwościach potrzebnych do leczenia schorzeń trzewnych i zastosowań medycyny funkcjonalnej. Po zakończeniu szkolenia studenci:

• Potrafią samodzielnie obsługiwać dwukanałowe urządzenie mikroprądowe dobierając trzycyfrowe częstotliwości – włączanie urządzenia, modyfikować pary częstotliwości, zmiany natężenia prądu, kształtu fali i polaryzacji przepływającego prądu.

• Potrafią samodzielnie pozycjonować i rozmieszczać elektrody na pacjencie oraz wybierać odpowiednie protokoły dla radikulopatii szyjnych, piersiowych i lędźwiowych oraz neuropatii cukrzycowych.

• Samodzielnie zademonstrują co najmniej dwa wybrane protokoły dotyczące bólu krzyża spowodowanego zapaleniem stawów międzywyrostkowych.

• Potrafią wyjaśnić co najmniej trzy kluczowe przeciwwskazania, środki ostrożności lub znane skutki uboczne stosowania mikroprądów o określonej częstotliwości.

• Na przykładzie jednego pacjenta, potrafią rozróżniać ból wygenerowany przez stawy

międzywyrostkowe (fasetowe) kręgosłupa, dyski i luźne więzadła.

Celem seminariów Frequency Specific Seminars jest edukacja wszystkich naszych studentów w taki sposób, aby byli w stanie osiągnąć samodzielnie pozytywne efekty terapeutyczne w ramach własnej praktyki. *Niniejsze protokoły i oświadczenia nie zostały ocenione przez FDA. Terapia rezonansowa nie jest przeznaczona do diagnozowania lub leczenia jakiejkolwiek choroby lub stanu i ma być stosowana jako terapia wspomagająca

 

 FSM 5-Day Core Syllabus 

1. Introductions/Introductory Information – 2 Hours 

Proposed mechanisms of action for FSM

The basic science behind resonance effects

Creating a stable state for lasting effects

2. Basics of FSM – 2 Hours 

How to set up the device, effects of the current

Frequency conventions for FSM

Basic treatment strategies for myofascial trigger points

Published papers and data supporting use in myofascial trigger points

Pregnancy precaution

Frequencies and data supporting use to remove or soften scar tissue and adhesions

Frequency sequence strategy for treating myofascial pain and trigger points

3. Setting up the device and programming – 1 Hour 

Demonstration of the use of the manual device

Current and frequency applied to the group

Going over the differences in an individual’s ability to detect differences between frequency effects

Demonstrating effects of 6 different two-channel frequency combinations

4. Frequencies and protocol sequences for myofascial pain – 2 Hours 

How to tell if a frequency is correct or if it is working

Protocol for treating muscle and fascia in myofascial pain

Includes contact placement and current flow directions

5. Practicum – 1 Hour 

Treating myofascial pain in the neck and shoulder with the patient prone

The role of the subscapularis in shoulder pain and impingement

Treating adhesions

6. Diagnosis and treatment protocols for disc-generated pain – 2 Hours 

Protocols for acute, subacute, and chronic disc disease

Exercise Protocols for disc pain patients

7. Differential diagnosis of acute and chronic facet joint generated pain – 2 Hours 

Protocols for acute and chronic spinal facet joints as perpetuating factors in myofascial pain

8. Differential diagnosis of ligamentous laxity, how to recognize it, and when and how to treat it – 2 Hours 

Recognize and treat alar ligament instability and dural adhesions at CO-C1 – 2

Protocol for ligamentous laxity as perpetuating factor in myofascial pain

9. Recognizing and treating visceral perpetuating factors in myofascial pain and trigger points – 1.5 Hours 

10. Treating extremity joints – 1.5 Hours 

Treating the shoulder and the knee

Treating arthritis in any joint

Treating myofascial pain in TMJ

11. Introduction to the available microcurrent equipment useful for FSM practitioners – 1 Hour 

Practical considerations in choosing equipment for any particular practice

12. Supine Cervical Practicum – 1 Hour 

Treating the neck and shoulders with the patient in the supine position

Review of the facet, disc, and ligament laxity contributions to cervical spine myofascial pain and dysfunction

13. Treating Injuries and trauma in week 1 to week 6 – post-injury including post-operative pain and fractures – 1.5 Hours 

Frequency protocols, precautions, and treatment considerations in sub-acute injuries

Protocols for subacute trauma from week 2 to week 6

Differential diagnosis of shingles when it presents so that it appears to be a new injury

Treatment protocol for shingles

14. Management and treatment protocols for acute injuries – 2 Hours 

Protocols for acute trauma in the first week after injury

Protocols for athletic injuries

Differential diagnosis and treatment of shingles when it presents as if it is a new injury

Protocol and published paper on prevention of delayed onset muscle soreness

Protocol for post-operative care as a new injury

Protocol to enhance healing in acute fracture

Protocol for healed fractures that remain painful

Protocol for plantar fasciitis

15. Supine Lumbar Practicum – 1 Hour 

Treating the lumbar spine with the patient in the supine position

Reinforcement of visceral contributions to myofascial pain in the lumbar spine

Review of the mechanics and considerations in facet and disc contributions to lumbar spine dysfunction

16. Introduction to treating the nervous system with FSM – 2 Hours 

The basic organization of the central nervous system

Frequencies for the nervous system

Concepts in treating concussion, TBI, and MBTI

Frequencies associated with pathologies for CNS and ANS dysfunction

Review of functions of different brain areas

Treatment protocol for post-concussive syndrome

Treatment protocols for sub-acute and chronic neurodegenerative conditions

Data documenting effects of FSM in post-stroke patients with aphasia

Treatment protocol for migraine

17. Introduction to diagnosis and mechanisms of vestibular injuries – 1.5 Hours 

Possible side effects in concussed patients who also have vestibular injuries

Diagnosis and pathophysiology of vestibular injuries

Management of vestibular injuries

18. Nervous system protocols – diagnosis and pathophysiology – 2 Hours 

Treating “brain fog” in a clinical setting

Treatment protocol for sleep disturbance

Diagnosis and treatment of PTSD

Data demonstrating effects of FSM in PTSD

Treatment protocol for PTSD

How to test and track improvement in PTSD symptoms

19. Differential diagnosis and pathophysiology of Fibromyalgia and its different causes – 1.5 Hours 

Treatment protocol for fibromyalgia associated with spine trauma -Protocol and technique for treating dural adhesions

20. Protocols for treating neuropathic pain including cervical, thoracic, and lumbar radiculopathies – 2 Hours 

Protocols for treating neuropathic pain including cervical, thoracic, and lumbar radiculopathies

Review of the published paper on neuropathic pain

Brachial plexus traction injuries

Resolving neural adhesions

Protocol for reversing neuropathic atrophy

Treatment protocol for post–herpetic neuralgia

Treatment protocol for compression neuropathies, carpal tunnel, thoracic outlet, and Morton’s neuroma

Treatment protocol for diabetic neuropathies

Optional review of RSD / CRPS mechanism and treatment

21. Practice setting up treatment applications – 1.5 Hours 

Practice setting up treatment applications for different neuropathic pain treatments

Dry lab no treatments

Optional brief extremity treatment practicum

22. Visceral Applications and FSM treatment protocols – 2 Hours 

Visceral Applications and FSM treatment protocols/Immune system

Gastrointestinal system (Crohn’s, IBS, ulcerative colitis, constipation)

Liver treatment protocols and data on reducing liver enzymes

Gallbladder

Gout

Pancreas

Insulin resistance

Treating the skin

Enhancing wound healing, treating oral and genital herpes

Treating skin scar tissue and acne

Skin anti-aging protocols

Treating eczema and psoriasis

23. Practicum – 1 Hour 

Practitioners work together in small groups and choose who and what to treat within their own group based on the chosen person’s symptoms.

24. Diagnosis and treatment protocols for visceral tissues and systems – 3 Hours 

Treating the endocrine system (adrenals, thyroid, goiter)

Protocols for breast health

Treating the Lymphatics and lymphedema

Protocols for the reproductive system (vaginal scarring, vulvodynia, ovarian cysts, uterine fibroids)

Protocols for the respiratory system (Asthma, bronchitis, COPD, sinus, common cold)

Treating the cardiovascular system – precautions and protocols

FSM protocols for emotional conditions and emotional conditions associated with pain complaints

Wrapping up – dates for the Advanced course, the certification process

Course topics, goals, and objectives: 

The course covers basic microcurrent information and the use of specific frequencies and protocols thought to address specific tissues and conditions based on the principles of biological resonance. The first part of the course focuses on the frequencies and protocols used to treat chronic myofascial pain, new injuries and injuries less than six weeks old, discogenic pain, post-concussive syndrome, and neuropathic pain. The third day of the course focuses on the frequencies needed to treat visceral conditions and functional medicine applications.

At the end of the class: 

1. Students will independently operate a two-channel 3 digit specific microcurrent device. They are observed to be able to turn the unit on, and modify the frequencies, amperage, wave slope, and polarity functions.2. Students will independently position and place the contacts on the patient and choose appropriate protocols for cervical, thoracic, and lumbar radiculopathies and diabetic neuropathies.

3. Students will demonstrate at least two protocol selections for low back pain caused by facet joint inflammation.

4. Students will explain at least three key contraindications, precautions to treatment, or known side effects of using Frequency Specific Microcurrent.

5. Given one sample patient, students will distinguish between pain caused by spinal facet joints, discs, and lax ligaments.

6. Students will independently choose at least two appropriate protocols for each of the following conditions: cervical, thoracic, and lumbar radiculopathies and diabetic neuropathies.

The goal of Frequency Specific Seminars is to educate all of our students so that they will be able to accomplish these objectives independently within the scope of their own practice.

*These protocols and statements have not been evaluated by the FDA. Resonance Therapy is not intended to diagnose or treat any disease or condition and is to be used as an adjunct therapy.

$1495 Pierwsze Szkolenie Core – Nie brałeś/brałaś udziału w szkoleniu FSM Core dr u Dr. McMakin organizowanym przez Frequency Specific Seminars

$749 – Kolejny udział w szkoleniu Core – Już wcześniej uczestniczyłeś/aś w szkoleniu FSM Core osobiście lub online organizowanym przez Frequency Specific Seminars.

$749 Asystent Terapeuty – Masz asystenta, który u Ciebie pracuje i chcesz, aby był przeszkolony w FSM. Ty sam/a musisz być już terapeutą FSM, który już odbył/a szkolenie Core lub jesteś uczestnikiem tegoż szkolenia organizowanego przez Frequency Specific Microcurrent. Terapeuci bez szkolenia FSM (nielicencjonowani) mogą wykonywać terapie FSM tylko pod Twoim licencjonowanym nadzorem i tym samym zwiększać Twoją wydajność.

Instruktor FSM – Musisz najpierw odbyć szkolenie FSM dla Instruktorów. Musisz uzyskać zgodę dr McMakin do asystowania w praktycznej części szkolenia. Aby uzyskać zgodę skontaktuj się z nami przez e-mail.

Urządzenia FSM – Po dokonaniu ważnej rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail dotyczący

oferty sprzętowej wraz z cenami i kuponami zniżkowymi.

 

$1495 First-Time Practitioner – You have not taken an FSM Core course from Dr. McMakin.

$749 – Repeat Core Attendee – You have previously attended an FSM Core seminar or taken a Core online course from Frequency Specific Seminars.

$749 Practitioner Assistant – You have an assistant working for you that you’d like to be trained in FSM. You must be a current FSM practitioner who has attended or is currently enrolled in an FSM Core course from Dr. McMakin. Unlicensed assistants can treat patients with FSM under your license and can increase your productivity.

FSM Practicum Instructor – You have taken the FSM Instructor Course. You have been approved by Dr. McMakin to assist in the practicum at this seminar. To request approval please email us.

*travel may be required

FSM Equipment – After your registration has been approved you will receive an email regarding equipment options, pricing, and a discount coupon.